آلمان تا سال ۲۰۳۰ استفاده از پیشرانه‌های احتراق داخلی را متوقف می‌کند
آلمان تا سال ۲۰۳۰ استفاده از پیشرانه‌های احتراق داخلی را متوقف می‌کند

کشور آلمان قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ استفاده از پیشرانه‌های احتراق داخلی را متوقف کند. 

آلمان تا سال ۲۰۳۰ استفاده از پیشرانه‌های احتراق داخلی را متوقف می‌کند