احتمال ساخت آیفون خم شونده توسط اپل
احتمال ساخت آیفون خم شونده توسط اپل

را ثبت کرده که طبق آن می‌خواهد هایی با قابلیت خم شدن را بسازد.

احتمال ساخت آیفون خم شونده توسط اپل