انواع مدل دیزل ژنراتور پرکینز

انواع مدل دیزل ژنراتور پرکینز
در جدول زیر انواع مدل های دیزل ژنراتور پرکینز شامل مدل دیزل ژنراتور، مدل موتور، توان دائم (Prime) و توان اضطراری  (standby) آورده شده است:
دیزل ژنراتور پرکینز

مدل

دیزل

توان Standby

توان Prime

Kw

Kva

Kw

Kva

TNP10

۴۰۳ED-11G

۸

۱۰

۷

۸

TNP14

۴۰۳ED-15G

۱۱

۱۴٫۵

۱۰

۱۲

TNP22

۴۰۳ED-22G

۱۷

۲۲

۱۵

۱۸

TNP33

۱۱۰۳A-33G

۲۶

۳۳

۲۳

۲۸

TNP50

۱۱۰۳A-33TG1

۴۰

۵۰

۳۶

۴۵

TNP66

۱۱۰۳A-33TG2

۵۲

۶۶

۴۶

۵۷

TNP88

۱۱۰۴A-44TG2

۷۰

۸۸

۶۳

۷۸

TNP104

۱۰۰۶TG1

۸۳

۱۰۴

۷۴

۹۲

TNP110

۱۱۰۴C-44T AG2

۸۸

۱۱۰

۸۰

۱۰۰

TNP150

۱۰۰۶T AG

۱۲۰

۱۵۰

۱۰۸

۱۳۵

TNP165

۱۰۰۶T AG2

۱۳۲

۱۶۵

۱۱۸

۱۴۷

TNP205

۱۱۰۶C-E66T AG4

۱۶۴

۲۰۵

۱۴۷

۱۸۳

TNP220

۱۳۰۶C-E87T AG3

۱۷۶

۲۲۰

۱۵۸

۱۹۷

TNP275

۱۳۰۶C-E87T AG6

۲۲۰

۲۷۵

۱۹۸

۲۴۷

TNP385

۲۲۰۶A-E13T AG2

۳۰۸

۳۸۵

۲۷۷

۳۴۶

TNP440

۲۲۰۶C-E13T AG3

۳۵۲

۴۴۰

۳۱۶

۳۹۵

TNP500

۲۵۰۶A-E15T AG1

۴۰۰

۵۰۰

۳۶۰

۴۵۰

TNP550

۲۵۰۶A-E15T AG2

۴۴۰

۵۵۰

۳۹۶

۴۹۵

TNP660

۲۸۰۶A-E18T AG1

۵۲۸

۶۶۰

۴۷۵

۵۹۳

TNP700

۲۸۰۶A-E18T AG2

۵۶۰

۷۰۰

۵۰۴

۶۳۰

TNP800

۴۰۰۶T AG2A

۶۴۰

۸۰۰

۵۷۶

۷۲۰

TNP880

۴۰۰۶T AG3A

۷۰۴

۸۸۰

۶۳۳

۷۹۱

TNP1100

۴۰۰۸T AG2

۸۸۰

۱۱۰۰

۷۹۲

۹۹۰

TNP1375

۴۰۱۲-۴۶TWG2A

۱۱۰۰

۱۳۷۵

۹۹۰

۱۲۳۷

TNP1650

۴۰۱۲-۴۶TWG2A

۱۳۲۰

۱۶۵۰

۱۱۸۸

۱۴۸۵

TNP2200

۴۰۱۶T AG2

۱۷۶۰

۲۲۰۰

۱۵۸۴

۱۹۸۰

 

The post انواع مدل دیزل ژنراتور پرکینز appeared first on دیزل ژنراتور | دیزل ژنراتور |.