اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت
اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت

 تصمیم دارد تا خود را از زمینه ساخت پنل نمایشگر‌های مستقل بیرون آورد و از شرکت‌های شخص ثالث استفاده کند.

اپل دیگر نمایشگر مستقل نخواهد ساخت