باتری‌ های خود ترمیم شونده برای ابزارهای پوشیدنی
باتری‌ های خود ترمیم شونده برای ابزارهای پوشیدنی

پژوهشگران چینی باتری‌هایی ساخته‌اند که قادر هستند پس از شکستن خود را به شکل اصلی ترمیم کنند.

باتری‌ های خود ترمیم شونده برای ابزارهای پوشیدنی