برنامه‌ی تسلا برای معرفی سیستم جدید ذخیره ی توان
برنامه‌ی تسلا برای معرفی سیستم جدید ذخیره ی توان

کمپانی تسلا قصد دارد تا سیستم‌ ذخیره‌ی توان جدیدی را به منظور تامین توان شبکه‌ی برق شهری در زمان‌های اوج مصرف معرفی کند.

برنامه‌ی تسلا برای معرفی سیستم جدید ذخیره ی توان