تماشا کنید: شبیه‌ ساز رانندگی به ارزش ۳۵۰۰۰ دلار
تماشا کنید: شبیه‌ ساز رانندگی به ارزش ۳۵۰۰۰ دلار

دستگاه‌های شبیه‌ساز برای القای حس واقعی بازی‌ها ساخته می‌شوند و افراد مختلف هزینه‌های گوناگونی را برای این دستگاه‌ها می‌پردازند.

تماشا کنید: شبیه‌ ساز رانندگی به ارزش ۳۵۰۰۰ دلار