تماشا کنید: صندلی های خودران نیسان
تماشا کنید: صندلی های خودران نیسان

نیسان صندلی‌های خودرانی را توسعه داده است که به موجب دوربین‌های توکار خود صندلی روبروی خود را در یک صف انتظار تشخیص داده و آن‌ را دنبال می‌کنند.

تماشا کنید: صندلی های خودران نیسان