تماشا کنید: وسیله‌ای که دنیای تعقیب و گریزهای پلیسی را دگرگون خواهد کرد
تماشا کنید: وسیله‌ای که دنیای تعقیب و گریزهای پلیسی را دگرگون خواهد کرد

به تازگی یک شرکت آمریکایی وسیله‌ای را به تولید رسانده است که می‌تواند تعقیب و گریزهای پلیسی را به سرعت پایان دهد.

تماشا کنید: وسیله‌ای که دنیای تعقیب و گریزهای پلیسی را دگرگون خواهد کرد

دانلود رایگان اینستاگرام