تنظیم پرونده حقوقی علیه گوگل در رابطه با اعمال تبعیض سنی در انتخاب کارکنان
تنظیم پرونده حقوقی علیه گوگل در رابطه با اعمال تبعیض سنی در انتخاب کارکنان

کمپانی به اعمال تبعیض سنی در مصاحبه‌های کارگزینی خود متهم شده است.

تنظیم پرونده حقوقی علیه گوگل در رابطه با اعمال تبعیض سنی در انتخاب کارکنان