تهیه اسکرین شات بخشی از نمایشگر؛ امکانی مخفی در اندروید 7.1
تهیه اسکرین شات بخشی از نمایشگر؛ امکانی مخفی در اندروید 7.1

در اندروید 7.1 قابلیت تهیه اسکرین شات از بخشی از صفحه را فراهم کرده است. این قابلیت فعلا مخفی است.

تهیه اسکرین شات بخشی از نمایشگر؛ امکانی مخفی در اندروید 7.1