جگوار لندرور فروشگاه های خود را به تکنولوژی واقعیت مجازی مجهز می کند
جگوار لندرور فروشگاه های خود را به تکنولوژی واقعیت مجازی مجهز می کند

  برنامه‌‌های بزرگی را برای تغییر و تحول در نمایندگی‌های فروش خود، در سر دارد. این تغییرات شامل تجهیز این نمایندگی‌ها به تکنولوژی است.

جگوار لندرور فروشگاه های خود را به تکنولوژی واقعیت مجازی مجهز می کند