خداحافظی رسمی فراری با جعبه دنده‌های دستی
خداحافظی رسمی فراری با جعبه دنده‌های دستی

شرکت خودروسازی فراری به طور رسمی با جعبه دنده‌های دستی خداحافظی کرد.

خداحافظی رسمی فراری با جعبه دنده‌های دستی