خدمات وب آمازون به تنهایی نیمی از دیتا سنترهای دنیا را در اختیار دارد
خدمات وب آمازون به تنهایی نیمی از دیتا سنترهای دنیا را در اختیار دارد

بخش تقریبا نیمی از بازار جهانی را در کنترل خود دارد.

خدمات وب آمازون به تنهایی نیمی از دیتا سنترهای دنیا را در اختیار دارد