ساخت صفحات E-Ink تمام رنگی بوسیله‌ی مواد انعطاف پذیر
ساخت صفحات E-Ink تمام رنگی بوسیله‌ی مواد انعطاف پذیر

محققین دانشگاه Chalmer توانستند با استفاده از مواد انعطاف پذیر صفحات E-Ink تمام رنگی تولید کنند.

ساخت صفحات E-Ink تمام رنگی بوسیله‌ی مواد انعطاف پذیر