مایکروسافت سرویس Flow را به عنوان رقیب IFTTT برای استفاده عموم عرضه کرد
مایکروسافت سرویس Flow را به عنوان رقیب IFTTT برای استفاده عموم عرضه کرد

سرویس جدید خود را به عنوان رقیبی برای IFTTT بصورت رسمی با نام Microsoft Flow رونمایی کرد.

مایکروسافت سرویس Flow را به عنوان رقیب IFTTT برای استفاده عموم عرضه کرد