محققان تراشه ای فاقد مواد نیمه هادی ساختند
محققان تراشه ای فاقد مواد نیمه هادی ساختند

محققان موفق شده‌اند، تراشه ای را تولید کنند که از مواد نیمه هادی در تولید آن‌ها استفاده نشده است. این تراشه‌ها مشکلات تراشه‌های مبتنی بر نیمه هادی‌ها را ندارند.

محققان تراشه ای فاقد مواد نیمه هادی ساختند