نسخه خیابانی SCG003 معرفی شد
نسخه خیابانی SCG003 معرفی شد

خودروی سوپر اسپرت SCG003 دارای بهترین شتاب جانبی در بین خودروهایی است که مجاز به تردد در خیابان هستند.

نسخه خیابانی SCG003 معرفی شد