نظرسنجی: در سفر، بیشتر وقت خود را به چه کاری اختصاص می دهید؟
نظرسنجی: در سفر، بیشتر وقت خود را به چه کاری اختصاص می دهید؟

نظرسنجی این هفته‌ی درباره‌ی فعالیت‌هایی است که در طول سفر به آنها می‌پردازیم. شما در سفر، بیشتر وقت خود را به چه کاری اختصاص می‌دهید؟

نظرسنجی: در سفر، بیشتر وقت خود را به چه کاری اختصاص می دهید؟

نصب تلگرام فارسی