نقد فیلم روز استقلال: بازخیز – Independence Day: Resurgance
نقد فیلم روز استقلال: بازخیز - Independence Day: Resurgance

دنباله فیلم روز استقلال با نام Resurgance پس از ۲۰ سال ساخته شد و به نقد آن پرداخته است.

نقد فیلم روز استقلال: بازخیز – Independence Day: Resurgance