هنسی از پیکاپ 6×6 جدید خود رونمایی کرد
هنسی از پیکاپ 6×6 جدید خود رونمایی کرد

از پیکاپ جدید ۶ چرخ خود به نام ولوچی رپتور، بر پایه‌ی F-150 رپتور، رونمایی کرد.

هنسی از پیکاپ 6×6 جدید خود رونمایی کرد