ورود خودروسازان بیشتر به مسابقات Formula E
ورود خودروسازان بیشتر به مسابقات Formula E

خبرها حاکی از ورود تعداد بیشتری از خودروسازان به مسابقات خودروهای برقی فرمول E است. 

ورود خودروسازان بیشتر به مسابقات Formula E