کمپانی های بزرگ همچنان از اهمیت اندروید در محصولات خود سخنی به میان نمی آورند
کمپانی های بزرگ همچنان از اهمیت اندروید در محصولات خود سخنی به میان نمی آورند

کمپانی‌های مختلف همچنان در مورد اهمیت و نقش اندروید در محصولات خود سخنی به میان نمی‌آورند.

کمپانی های بزرگ همچنان از اهمیت اندروید در محصولات خود سخنی به میان نمی آورند