گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب استخدام می‌کند
گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب استخدام می‌کند

انتخاب، از بزرگترین هلدینگ‌های خاورمیانه، برای دفتر مرکزی خود در تهران و دفتر اصفهان، دعوت به همکاری می‌کند.

گروه توسعه سرمایه گذاری انتخاب استخدام می‌کند