90 ثانیه: اول آذر 95

90 ثانیه: اول آذر 95

برای مشاهده مهم ترین خبرهای دیده نشده تکنولوژی در امروز، اول آذر ماه 95، با 90 ثانیه همراه باشید.

90 ثانیه 1 آذر 95

90 ثانیه: اول آذر 95