دروغ سیزده: Labphone گوشی هوشمندی که می توان آن را به دلخواه تغییر داد!

کمپانی XDA به تازگی ادعا نموده است که در حال عرضه یک گوشی هوشمند می باشد.

دروغ سیزده: Labphone گوشی هوشمندی که می توان آن را به دلخواه تغییر داد!

(image)
کمپانی XDA به تازگی ادعا نموده است که در حال عرضه یک گوشی هوشمند می باشد.
دروغ سیزده: Labphone گوشی هوشمندی که می توان آن را به دلخواه تغییر داد!