گوشی آیفونی که از ارتفاق 760 متری سقوط کرد و سالم ماند!

به تازگی گزارشی در مورد سقوط یک گوشی آیفون منتشر شده است که از آن چیزی به جز معجزه نمی توان تعبیر کرد.

گوشی آیفونی که از ارتفاق 760 متری سقوط کرد و سالم ماند!

(image)
به تازگی گزارشی در مورد سقوط یک گوشی آیفون منتشر شده است که از آن چیزی به جز معجزه نمی توان تعبیر کرد.
گوشی آیفونی که از ارتفاق 760 متری سقوط کرد و سالم ماند!