راهکار اپراتور دوم موبایل برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از سرویس میزبان پیامک

همان گونه که به اطلاع شما رساندیم، سرویس «میزبان پیامک» ایرانسل اخیراً توسط برخی افراد سودجو و از آن برای ارسال انبوه پیامک های تبلیغاتی، آن هم به هزینه ی دریافت کننده استفاده می شود.

این سرویس به مشترکان اعتباری اجازه می دهد در صورتی که اعتبارشان برای ارسال پیامک کافی نباشد، از دریافت کننده ی پیامک بخواهند هزینه ی این پیامک را تقبل کند.

ایرانسل ضمن هشدار به کاربران خود درباره ی سوء استفاده های احتمالی از این قابلیت، روی شبکه ی اجتماعی تلگرام خود اظهار داشته است مشترکین ایرانسل در صورتی که از سوی شماره های ناشناس پیامی با محتوای درخواست برای پرداخت هزینه ی پیامک دریافت کردند به هیچ وجه به پیام مورد نظر پاسخ ندهند تا مبلغ پیامک مذکور از حسابشان کسر نگردد.

مشترکین ایرانسل برای غیرفعال کردن دریافت پیامک های اینچنینی از سوی همان شماره نیز می توانند در پاسخ به پیامک مذکور عدد 8 را ارسال کنند و یا شماره ی فرستنده را به همراه حرف B به صورت B09XXXXXXXXX وارد کرده و آن را برای 7060 یا 7040 بفرستند.

The post appeared first on .

راهکار اپراتور دوم موبایل برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از سرویس میزبان پیامک

همان گونه که به اطلاع شما رساندیم، سرویس «میزبان پیامک» ایرانسل اخیراً توسط برخی افراد سودجو و از آن برای ارسال انبوه پیامک های تبلیغاتی، آن هم به هزینه ی دریافت کننده استفاده می شود.

این سرویس به مشترکان اعتباری اجازه می دهد در صورتی که اعتبارشان برای ارسال پیامک کافی نباشد، از دریافت کننده ی پیامک بخواهند هزینه ی این پیامک را تقبل کند.

ایرانسل ضمن هشدار به کاربران خود درباره ی سوء استفاده های احتمالی از این قابلیت، روی شبکه ی اجتماعی تلگرام خود اظهار داشته است مشترکین ایرانسل در صورتی که از سوی شماره های ناشناس پیامی با محتوای درخواست برای پرداخت هزینه ی پیامک دریافت کردند به هیچ وجه به پیام مورد نظر پاسخ ندهند تا مبلغ پیامک مذکور از حسابشان کسر نگردد.

مشترکین ایرانسل برای غیرفعال کردن دریافت پیامک های اینچنینی از سوی همان شماره نیز می توانند در پاسخ به پیامک مذکور عدد 8 را ارسال کنند و یا شماره ی فرستنده را به همراه حرف B به صورت B09XXXXXXXXX وارد کرده و آن را برای 7060 یا 7040 بفرستند.

The post appeared first on .

راهکار اپراتور دوم موبایل برای جلوگیری از سوء استفاده سودجویان از سرویس میزبان پیامک